een keuze uit oudere artikelen over ontwikkelingen en activiteiten in de Loorenhof

Feestelijke uitreiking van plaquette en oorkonde

"Boomgaard van 2016"

 Op zondag 21 augustus vond de feestelijke overhandiging plaats van de plaquette die hoort bij de benoeming van Boomgaard van het Jaar door het Pomologisch Genootschap Limburg.

 

 Bij deze plaquette hoort ook het onderstaande certificaat:

In de boomgaard werd de benoeming feestelijk gevierd met koffie, vlaai en vruchtensappen.
Enkele toespraken gingen vooraf aan de mogelijkheid voor de bezoekers om de boomgaard te bezoeken.
Daarbij kon ook het bijna voltooide bakhuis en de moestuinen worden bekeken. De Weltermolen was open voor het publiek. 

Jean Slijpen van het PGL spreekt zijn waardering uit wat door de vrijwilligers van de Loorenhof gerealieerd is.

Oud-voorzitter van de Loorenhof, Funs Vandenboorn en de voorzitter van het PGL, Wil Ramaekers onthullen de plaquette.

 

Wethouder Nico Aarts geeft in zijn toespraak aan dat er jaren door een enthousiaste groep vrijwilligers gewerkt is aan het tot stand brengen van deze boomgaard en het bakkes.

Voorzitter van De Loorenhof, Wim Thijssen, spreekt de aanwezigen toe en bedankt de voorgaande sprekers voor de lovende woorden.

Verder was er nog toespraak van boomkweker Jan Frints, waarbij hij enkele bomen schonk aan De Loorenhof.

Ongeveer 150 mensen waren naar de Loorenhof gekomen om de huldiging bij te wonen. Velen maakten van de gelegenheid gebruikt het in de Loorenhof gebouwde 'Bakkes" en de Weltermolen te bezichtigen. Er waren veel waarderende en enthousiaste reacties te horen voor wat de leden van de Loorenhof hier tot stand gebracht hebben.

  

De laatste leemlaag op de oven is af

Op zaterdag 20 augustus is de laatste laag leem op de oven van ons bakkes gelegd en dat was voor ons toch een heel bijzondere gebeurtenis. In totaal ligt nu, inclusief het metselwerk, een pakket van 30 tot 40 cm op de oven. Hier kan voldoende warmte in opgeladen worden om 2 of misschien wel 3 keer 16 vlaaien te bakken. 

  

De laatste laag Leem wordt met de hand mooi goed gestreken.

De koepel glanst nog en dat betekent dat er nog heel veel vocht moet verdampen.

We hebben geluk dat het nu warm weer is en de leem goed droogt. Te snel mag het niet gebeuren anders krijg je barsten in de oven en dan kun je weer van voren af aan beginnen. Het is moeilijk om het geduld op te brengen want het liefste zouden we meteen het vuur aansteken en met bakken beginnen. Als alles verloopt zoals we verwachten kunnen we op 2 oktober het eerst vla feest vieren. 

 

 

 

NL-Doet in de Loorenhof
Zaterdag 12 maart doet de Loorenhof weer mee met NL-doet. 

Op deze landelijke doe-dag werken vrijwilligers mee aan allerlei werkzaamheden en initiatieven van
verenigingen en organisaties.
Bij de Loorenhof zijn verschillende hand- en spandiensten in de boomgaard en rond het bakhuis te verrichten.
Er hebben zich al 10 vrijwilligers aangemeld.
Wie ook de handen uit mouwen wil steken melde zich bij de secretaris.

PGL kiest Loorenhof als boomgaard van het jaar 2016

 

lees hier waarom het PGL (Pomologisch Genootschap Limburg) ons verkozen heeft:

 

Begin van het jaar is de commissie gestart met de voorbereiding voor de nominatie 2016.

Al vrij snel waren er een drietal kandidaten in het vizier, namelijk in de gemeenten Stein, Beek en

Heerlen. Na een oriënterend bezoek, viel de keus op de Weltense kandidaat omdat deze enerzijds aan

de belangrijkste criteria voldoet, o.a.:

 

  - het moet een solitaire (hoogstam)fruitboom of een groep bomen betreffen

  - het moet gaan om oude streekrassen

  - het verhaal achter de boom/boomgaard (cultuurhistorisch)

  - het object moet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte

 

anderzijds is de commissie van mening dat de hierna volgende feiten doorslaggevend zijn voor de

gemaakte keuze tot “Boomgaard van het jaar”.

Het betreft een schitterend landschapselement met een door vee begraasde hoogstam -boomgaard

inclusief een moestuin en bijenstal, gelegen aan de Geleenbeek en grenzend aan de monumentale

Weltermolen; de fraaie hoogstamboomgaard “De Loorenhof “ te Welten.

 

Zo’n 26 jaar geleden in 1989 vatte dhr. Funs Vandeboorn het plan op om op een braakliggend terrein

van de gemeente een hoogstamfruit boomgaard op te richten

Funs was in Limburg een van de mensen die zag dat door het massale rooien van de

hoogstamfruitbomen een stuk Limburgs cultuurgoed teloor dreigde te gaan. Hij heeft met enkele

medestanders een begin gemaakt met het herplanten van een 100-tal oude hoogstam streekrassen in

wat nu De Loorenhof heet.

 

Enkele recentere wapenfeiten zijn bijvoorbeeld in 2011 de aanplant van de “Janssen van Welten” een

verloren gewaand lokaal ras en in 2015 de start van de bouw van “ein authenthiek Limburgs bakkes”.

Hiermee wordt de verbinding gelegd met de verwerking van het hoogstamfruit tot heerlijke Limburgse

vlaai; dat alles in de context van het Cultureel Historisch erfgoed.

 

Daarnaast is in al die jaren de rode draad geweest betrokkenheid creëren bij de Weltenaren en anderen,

waarbij de bijzondere aandacht uitgaat naar de jeugd. Een recent voorbeeld daarvan is het snoeien van

de wilgen langs de beek en het maken van sjanse van het snoeihout, door de leerlingen van groep 7 en

8 van de basisschool. Die zullen straks als de oven gereed is zeker de fruitvlaaien “bruin bakken” en

proeven natuurlijk!

 

Kortom alle ingrediënten, nodig voor het in standhouden van de Limburgse Hoogstam- en fruitcultuur,

zijn in deze vereniging en boomgaard aanwezig. Ook de verbinding met de monumentale

Weltermolen, waar nog maandelijks door enkele leden van De Loorenhof, op de traditionele wijze,

Limburgs graan wordt gemalen, dat straks ambachtelijk meel levert voor de sjanse oven, is

uitzonderlijk.

Voor de commissie reden om de titel Boomgaard van het jaar 2016 unaniem toe te kennen aan “De

Loorenhof”.

 

Op 21 augustus a.s. zal de titel op feestelijke wijze in de boomgaard worden uitgereikt; waarvoor u bij

deze allen van harte bent uitgenodigd.

 

Hartelijke felicitaties aan bestuur en leden, chapeau!

 

Namens Pomologisch Genootschap Limburgde commissie:
Fons Sluijsmans, Wiel Leunissen, Jean Slijpen

 

 

 

 

Donderdag, 10 december 2015

In boomgaard bij vijver en molen wordt gebouwd aan ouderwets bakhuis
door Rob Sporken

 


Aan de rand van de Weltervijver wordt gewerkt aan de terugkeer van een oude traditie: het bakken van vlaaien in een bakhuis.

Het is moeilijk voor te stellen, maar ooit was Welten met zijn boerenbedrijven en landerijen qua oppervlakte ongeveer even groot als Heerlen. Begin vorige eeuw vormde het bakhuis een belangrijke spil in die Weltense gemeenschap. De ovens, waar de inwoners met hun eigen meel en fruit vlaaien bakten of lieten bakken, vormden het sociale hart van het dorp waar het laatste nieuws werd doorgenomen. Welten telde meer dan twintig bakhuizen en stond bekend om de vele vlaaien die werden verorberd. Niet voor niets heet de lokale carnavalsvereniging CV de Vlavrèters.
Met het verdwijnen van de boerderijen en de uitbreiding van de woonwijken, nam ook het aantal bakhuizen na de oorlog snel af. Er staat er nog eentje bij de Rousch, maar die is niet meer in gebruik. Doodzonde, dachten de leden van boomgaard De Loorenhof. Bij de viering van de terugkeer van de appel ‘Jansen van Welten’, in 2011, ontstond het idee om een ouderwets bakhuis te bouwen. „Je ziet ze in steeds meer boomgaarden in Limburg en België”, aldus Niek Vork, penningmeester van De Loorenhof.
Ondanks medewerking van de gemeente Heerlen duurde het vier jaar eer de bouwwerkzaamheden, eind september, konden beginnen. „We moesten wachten op vergunningen en talloze onderzoeken, zoals een flora- en fauna-onderzoek, een archeologisch onderzoek en bodemonderzoek.” In de zompige wei van de boomgaard, met uitzicht op de idyllische Weltervijver en op een steenworp afstand van de Weltermolen, krijgt `’t nui Bakkes vanWelten’ langzaam maar zeker vorm. De eerste fase (het karkas met het dak en de oven) is binnenkort af. Ruim na de vorstperiode kan volgend jaar worden begonnen met de volgende werkzaamheden zoals het leemwerk, het dichten van de gevel en het plaatsen van de ramen en de deur. „We willen de bouw op een zo traditioneel mogelijke manier doen”, legt Vork uit. „Voor de isolatie gebruiken we leem en stro. Dat heeft een lange droogtijd nodig. Je kunt dat proces versnellen door met lampen te werken, maar we willen de natuur de tijd gunnen. Als je gaat forceren en te vroeg begint, kan de oven bij hoge temperaturen gaan scheuren.” Naar verwachting zal ’t Bakkes, met een oven waarin twaalf vlaaien tegelijk kunnen worden gebakken, daardoor pas na de zomer voor het eerst worden gebruikt.
De ongeveer dertig leden tellende vereniging De Loorenhof heeft voldoende kennis in huis. Vork: „Eén van onze leden volgt een molenaarscursus, twee anderen zijn bakker. We willen gaan bakken met het meel van de Weltermolen en het fruit uit onze boomgaard. Dat zou driemaal per jaar - in de kersen-, de pruimen- en de appeltijd - tijdens een open dag kunnen gebeuren”, schetst Vork. „Verder denken we aan een educatief programma voor scholen en bakactiviteiten voor kleine verenigingen. En misschien gaan we ook brood bakken. Maar daar blijft het bij, het moet geen drukke attractie worden. We hopen vooral dat het bakhuis op bepaalde momenten voor de mensen uit de eigen en omliggende gemeenschappen weer een ontmoetingsplaats wordt.” Zoals vroeger dus, toen Welten nog echt een dorp van vlavrèters was.

© Copyright 2015 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt uitdrukkelijk voorbehouden.