PGL kiest Loorenhof als boomgaard van het jaar 2016

 

lees hier waarom het PGL (Pomologisch Genootschap Limburg) ons verkozen heeft:

 

Begin van het jaar is de commissie gestart met de voorbereiding voor de nominatie 2016.

Al vrij snel waren er een drietal kandidaten in het vizier, namelijk in de gemeenten Stein, Beek en

Heerlen. Na een oriënterend bezoek, viel de keus op de Weltense kandidaat omdat deze enerzijds aan

de belangrijkste criteria voldoet, o.a.:

 

  - het moet een solitaire (hoogstam)fruitboom of een groep bomen betreffen

  - het moet gaan om oude streekrassen

  - het verhaal achter de boom/boomgaard (cultuurhistorisch)

  - het object moet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte

 

anderzijds is de commissie van mening dat de hierna volgende feiten doorslaggevend zijn voor de

gemaakte keuze tot “Boomgaard van het jaar”.

Het betreft een schitterend landschapselement met een door vee begraasde hoogstam -boomgaard

inclusief een moestuin en bijenstal, gelegen aan de Geleenbeek en grenzend aan de monumentale

Weltermolen; de fraaie hoogstamboomgaard “De Loorenhof “ te Welten.

 

Zo’n 26 jaar geleden in 1989 vatte dhr. Funs Vandeboorn het plan op om op een braakliggend terrein

van de gemeente een hoogstamfruit boomgaard op te richten

Funs was in Limburg een van de mensen die zag dat door het massale rooien van de

hoogstamfruitbomen een stuk Limburgs cultuurgoed teloor dreigde te gaan. Hij heeft met enkele

medestanders een begin gemaakt met het herplanten van een 100-tal oude hoogstam streekrassen in

wat nu De Loorenhof heet.

 

Enkele recentere wapenfeiten zijn bijvoorbeeld in 2011 de aanplant van de “Janssen van Welten” een

verloren gewaand lokaal ras en in 2015 de start van de bouw van “ein authenthiek Limburgs bakkes”.

Hiermee wordt de verbinding gelegd met de verwerking van het hoogstamfruit tot heerlijke Limburgse

vlaai; dat alles in de context van het Cultureel Historisch erfgoed.

 

Daarnaast is in al die jaren de rode draad geweest betrokkenheid creëren bij de Weltenaren en anderen,

waarbij de bijzondere aandacht uitgaat naar de jeugd. Een recent voorbeeld daarvan is het snoeien van

de wilgen langs de beek en het maken van sjanse van het snoeihout, door de leerlingen van groep 7 en

8 van de basisschool. Die zullen straks als de oven gereed is zeker de fruitvlaaien “bruin bakken” en

proeven natuurlijk!

 

Kortom alle ingrediënten, nodig voor het in standhouden van de Limburgse Hoogstam- en fruitcultuur,

zijn in deze vereniging en boomgaard aanwezig. Ook de verbinding met de monumentale

Weltermolen, waar nog maandelijks door enkele leden van De Loorenhof, op de traditionele wijze,

Limburgs graan wordt gemalen, dat straks ambachtelijk meel levert voor de sjanse oven, is

uitzonderlijk.

Voor de commissie reden om de titel Boomgaard van het jaar 2016 unaniem toe te kennen aan “De

Loorenhof”.

 

Op 21 augustus a.s. zal de titel op feestelijke wijze in de boomgaard worden uitgereikt; waarvoor u bij

deze allen van harte bent uitgenodigd.

 

Hartelijke felicitaties aan bestuur en leden, chapeau!

 

Namens Pomologisch Genootschap Limburgde commissie:
Fons Sluijsmans, Wiel Leunissen, Jean Slijpen